Επαναστεγάνωση Δώματος - Hermes-ins.gr
Επαναστεγάνωση Δώματος

Επαναστεγάνωση Δώματος

Αιτίες επαναστεγάνωσης 

Η επαναστεγάνωση ενός δώματος είναι απαραίτητη όταν διάφορες αιτίες προκαλούν αστοχίες στην προϋπάρχουσα στεγάνωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας ή διαρροής νερών στους χώρους κάτω από το δώμα. 

Οι συνηθέστερες αιτίες που καθιστούν απαραίτητη την επαναστεγάνωση είναι οι ακόλουθες: 

 1. Αστοχία ή αδυναμία της υπάρχουσας στεγάνωσης να ανταποκριθεί στην προστασία του οικοδομήματος.
 2. Παρέλευση του ορίου ζωής της υπάρχουσας στεγάνωσης.Παλαιότερα οι στεγανώσεις δεν είχαν μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω αδυναμίας των υλικών στεγάνωσης (ασφαλτικών).
 3. Γήρανση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη στεγάνωση (ασφαλτικά ή ακρυλικά).
 4. Απώλεια της πλαστικότητας όταν πρόκειται για σύστημα στεγάνωσης με πλαστικές μεμβράνες με αποτέλεσμα τη σκλήρυνση και την κοπή των μεμβρανών.

Προϋπάρχουσα στεγάνωση 

Η στεγάνωση που υπάρχει μπορεί να αποτελείται από:

 1. Ασφαλτικής βάσης υλικά (επάλειψη)
 2. Ακρυλικής βάσης υλικά (επάλειψη)
 3. Ασφαλτόπανα ή ασφαλτικές μεμβράνες
 4. Πλαστικοποιημένες μεμβράνες

Ανάλογα με την υπάρχουσα στεγάνωση γίνεται και η προετοιμασία της επιφάνειας που πρόκειται να στεγανωθεί: Στην περίπτωση ασφαλτικού υλικού, ασφαλτοπάνων, ή ασφαλτικών μεμβρανών ή και ακρυλικού υλικού γίνεται αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης, προσεκτικός καθαρισμός και σκούπισμα της επιφάνειας. Στην περίπτωση που η παλιά στεγάνωση αποτελείται από πλαστικοποιημένες μεμβράνες πρέπει να γίνει πλήρης αποξήλωση αυτών των μεμβρανών δεδομένου ότι είναι πιθανόν οι μεμβράνες αυτού του είδους να μην συνεργάζονται με τις ασφαλτικές και να προκαλέσουν τη φθορά τους.

Ειδικές κατασκευές 

Στις περιπτώσεις που η παλιά στεγάνωση έχει προβλήματα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εγκλωβισμού σημαντικής ποσότητας υγρασίας στο δώμα. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η δημιουργία προϋποθέσεων διαφυγής της εγκλωβισμένης υγρασίας όταν γίνει η νέα στεγάνωση. Πρέπει απαραίτητα η νέα στεγανωτική στρώση να περιλαμβάνει διάταξη εξαερισμού με διάτρητο ασφαλτόπανο και σύστημα εξαεριστήρων. Αν στο παλιό σύστημα υπάρχει και θερμομόνωση,αν το θερμομονωτικό υλικό έχει απορροφήσει νερό τότε το φαινόμενο της εγκλωβισμένης υγρασίας είναι περισσότερο έντονο. 

Στεγανωτική στρώση 

Η επαναστεγάνωση μπορεί να γίνει με χρήση δύο ασφαλτικών μεμβρανών στην στεγανωτική στρώση ή με χρήση μιας ασφαλτικής μεμβράνης. Σε κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις οι ασφαλτικές μεμβράνες πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και να έχουν όλες τις φυσικές ιδιότητες που αναφέρονται εκτεταμένα στο Ε.Π 1415 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ). Είναι απαραίτητο σε περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένη υγρασία ,ανεξάρτητα από το αν η στεγανωτική στρώση περιλαμβάνει δύο ή μία ασφαλτικές μεμβράνες, να ενσωματωθεί στη στεγανωτική στρώση σύστημα εξαερισμού με συνδυασμό διάτρητου ασφαλτοπάνου και εξαεριστήρων για να δοθεί δυνατότητα διαφυγής της. Αυτό το σύστημα εξαερισμού αναφέρεται στο παραπάνω Ελληνικό Πρότυπο 1415.

Προτεινόμενες λύσεις 

Δύο ασφαλτικές μεμβράνες

 1. Αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης ή ολική αποκόλληση αυτής (πλαστικοποιημένες μεμβράνες).
 2. Καλός καθαρισμός και σκούπισμα της προς στεγάνωση επιφάνειας.
 3. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα (BITUMOL ή ΣΤΕΓΑΝΟΛ).Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό.
 4. Επικόλληση 1ης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου EVERGLASS V FF 3kg/m² ή ASPHALDIEN V FF 4kg/m² με τη βοήθεια φλογίστρου.Η πρώτη ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται μερικώς πάνω στο υπόστρωμα και καταλήγει 30cm πριν τις κατακόρυφες απολήξεις του δώματος. Η μεμβράνη λόγω της μερικής επικόλλησης λειτουργεί σαν στρώση εξαερισμού.
 5. Επικόλληση της 2ης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου ROOFGUM PF MIN GREY 4kg/m² ή ASPHALDIEN PF MIN GREY 4kg/m² με τη βοήθεια φλογίστρου.Η δεύτερη ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται πλήρως πάνω στην πρώτη και επικαλύπτει και τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος.Λωρίδα της 2ης ασφαλτικής μεμβράνης πικολλάται πλήρως στο στηθαίο και υπερκαλύπτει κατά 30cm τουλάχιστον την ήδη επικολληθείσα στο δώμα μεμβράνη.

Στα στηθαία εφ' όσον υπάρχουν, η ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται μέχρι ύψους τουλάχιστον 30cm και στερεώνεται με τη βοήθεια λάμας αλουμινίου πάχους 1,2mm ή γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,8mm, η οποία σφραγίζεται στο τέλος της εργασίας με ειδική ασφαλτική μαστίχη (PLAST ROOF). Σε ορισμένες περιπτώσεις είτε επειδή το στηθαίο είναι χαμηλό είτε γιατί κρίνεται απαραίτητο, η ασφαλτική μεμβράνη καλύπτει ολόκληρο το στηθαίο και καρφώνεται με λάμα στη στέψη του. 

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Ασφαλτικό διάλυμα
 3. 1η ασφαλτική μεμβράνη:EVERGLASS V FF 3kg/m² ή ASPHALDIEN V FF 4kg/m²
 4. 2η ασφαλτική μεμβράνη:ROOFGUM PF MIN GREY 4kg/m² ή ASPHALDIEN PF MIN GREY 4kg/m²

 

Μία ασφαλτική μεμβράνη 

 

 1. Αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης ή ολική αποκόλληση αυτής (πλαστικοποιημένες μεμβράνες).
 2. Καλός καθαρισμός και σκούπισμα της προς στεγάνωση επιφάνειας.
 3. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα (BITUMOL ή ΣΤΕΓΑΝΟΛ).Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό.
 4. Διάστρωση διάτρητου ασφαλτοπάνου EVERGLASS PERFO FF 2,0 Κg/m² για δημιουργία διόδων εξαερισμού Η διάστρωση σταματά 40cm πριν τις κατακόρυφες απολήξεις του δώματος.
 5. Επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης τύπου HERMESGUM PF MIN GREY 4.5 Κg/m² ή HERMESDIENE PF MIN GREY 4.5 Κg/m² με τη βοήθεια φλογίστρου.

Η ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται πλήρως πάνω στο ασφαλτόπανο εξαερισμού και επικαλύπτει και τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος.

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Ασφαλτικό διάλυμα
 3. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο EVERGLASS PERFO FF 
  2,0 Κg/m²
 4. Ασφαλτική μεμβράνη:HERMESGUM PF MIN GREY 4.5 Κg/m² ή HERMESDIENE PF MIN GREY 4.5 Κg/m²