Περιβαλλοντική Δέσμευση - Hermes-ins.gr
Περιβαλλοντική Δέσμευση

Περιβαλλοντική Δέσμευση

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. αναγνωρίζει σαφώς τις ευθύνες της για την προστασία του περιβάλλοντος και κατανοεί τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τον συνδυασμό της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, της ποιότητας, της επιχειρηματικής πρακτικής και της οικονομικής ανάπτυξης. Ασπάζεται πλήρως τη σύγχρονη αντίληψη ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, όχι ως ενός δυνητικά ανασταλτικού παράγοντα, αλλά ως κίνητρο για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας με βασικό άξονα την καινοτομία και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. αντιλαμβανόμενη την πρόκληση για τη βιομηχανία του 21ου αιώνα, αποφάσισε να ανταποκριθεί δυναμικά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται και να εντάξει τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προβλημάτων στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης. Βασική προτεραιότητα της πολιτικής της εταιρίας, αποτελεί η υιοθέτηση φιλικών προς το Περιβάλλον διεργασιών στο Εργοστάσιο Ασφαλτικών στον Ασπρόπυργο και η ανάπτυξη ασφαλτικών και μονωτικών προϊόντων που είναι καλύτερα εμπορεύσιμα βάσει των περιβαλλοντικών αρχών

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει τη φιλοσοφία και υποδομή για την εισαγωγή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Η ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. πιστεύει ότι ένα τέτοιο σύστημα εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της ολικής διαχείρισης της Ποιότητας δημιουργώντας ένα επίπεδο κοινής εκτίμησης των λειτουργιών της επιχείρησης και ικανοποίησης των αναγκών ενός ευρύτερου κοινού, πέρα από τους πελάτες της. Αντικειμενικός σκοπός και δέσμευση της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεών της σε σχέση με το περιβάλλον, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εκάστοτε διαθέσιμη τεχνολογία και τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ολόκληρου του φάσματος των δραστηριοτήτων της στο Εργοστάσιο Ασπροπύργου, και εστιάζονται στους ακόλουθους:

  1. Συνεχής καταγραφή και εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνεπειών (άμεσων και έμμεσων) κάθε δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση προς την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και η εξάλειψη πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων.
  2. Ελαχιστοποίηση των επιβλαβών αέριων εκπομπών, υγρών λυμάτων και στερεών απορριμμάτων, με συνεχή προσπάθεια για μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών και προϊόντων.
  3. Ορθολογική αξιοποίηση της ενέργειας και των φυσικών πόρων.
  4. Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  5. Αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, όπου πραγματοποιούνται σοβαρές επεμβάσεις.
  6. Δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, με κατάλληλα μέσα, στους εργαζομένους και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους.
  7. Ανάπτυξη και πιστή εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, άξιου πιστοποίησης από ανεξάρτητο οργανισμό.

Η παρούσα πολιτική της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. για το περιβάλλον, αποτελεί την κορυφαία αρχή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατανοείται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης - αρχής γενομένης από την Διοίκηση - και η υλοποίησή της αποτελεί καθήκον όλων των εργαζομένων και Υπεύθυνων των Τμημάτων.