Πολιτική Ποιότητας & Περιβαλλοντική Διαχείριση - Hermes-ins.gr
Πολιτική Ποιότητας & Περιβαλλοντική Διαχείριση

Πολιτική Ποιότητας & Περιβαλλοντική Διαχείριση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Μόνιμος στόχος και πολιτική της HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε., από τον σχεδιασμό της παραγωγής έως και την τελική διάθεση των προϊόντων της και την τεχνική υποστήριξή τους, είναι η παροχή υψηλής ποιότητος υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πε­λα­τών και η συνεχή βελτίωσή της σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και εργασιακής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Ο όρος  Ποιότητα στη HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. σημαίνει ότι τα παραγόμενα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις προδιαγραφές της εταιρείας και καλύπτουν απόλυτα τις   απαιτήσεις του πελάτη.

Ο όρος  Περιβαλλοντική Πολιτική στην εταιρεία μας σημαίνει τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος φροντίζοντας για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.

 Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, η HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα:

 • EN ISO 9001:2015   Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

για το πεδίο εφαρμογής “Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή ασφαλτικών και μονωτικών υλικών”

 Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα και σέβεται απόλυτα την διέπουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς  και Διατάξεις.

 

Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης, HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΕ. έχει δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες της για τα εξής:

 • Να πραγματοποιεί ό,τι δηλώνει ότι θα πραγματοποιεί.
 • Να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, συνέπεια και σεβασμό στους πελάτες της.
 • Να προσφέρει αξία στους πελάτες της, μέσα από το επίπεδο των προϊόντων που προσφέρει.
 • Να εστιάζει την προσοχή της στους πελάτες της, εξετάζοντας άμεσα τα παράπονά τους, αλλά και προβλέποντας τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους.
 • Να επενδύει στην εκπαίδευση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της.
 • Να ενθαρρύνει και να υποκινεί τη δημιουργικότητα των εργαζομένων της.
 • Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της.
 • Να βελτιώνει την απόδοσή της με την διείσδυση σε νέες αγορές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
 • Να ακολουθεί και να χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων της  και να συμμορφώνεται απόλυτα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

 

Η εταιρεία λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και για να το επιτύχει:

 • Καταγράφει συνεχώς τις περιβαλλοντικές συνέπειες (άμεσες και έμμεσες) κάθε δραστηριότητας της εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση προς την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Δεσμεύεται για διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Δεσμεύεται για ορθολογική αξιοποίηση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, και για συνεχή προσπάθεια για μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών και προϊόντων.
 • Σχεδιάζει νέα, περισσότερο φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα και υιοθετεί νέες μεθόδους παραγωγής με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της.
 • Αναπτύσσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας τη συναίσθηση ευθύνης για το περιβάλλον.
 • Υλοποιεί περιβαλλοντικά προγράμματα για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.
 • Παρέχει στο ευρύ κοινό, όποτε θεωρεί αναγκαίο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους.

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή του Ενιαίου  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στους τομείς ευθύνης τους. Η Διοίκηση καθοδηγεί και υποστηρίζει το προσωπικό ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και συνεχή βελτίωση του Συστήματος.

 Η Πολιτική Ποιότητας - Περιβαλλοντικής εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός της εταιρείας και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Είναι διαθέσιμη στο κοινό και σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη

H Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και την διάχυσή της σε όλους τους εργαζόμενους.

         Ο Διευθύνων Σύμβουλος

         

            Ιωάννης Στ. Γιαννίδης                                                                Ασπρόπυργος , 15.01.2018